Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Opće obveze poslovnih subjekata

Neke obveze se primjenjuju jednako za sva trgovačka društva te biste trebali o njima voditi računa pri početku poslovanja.

Datum objave: 08. Ožujak 2021.
Slika

Isticanje tvrtke

Vaše trgovačko društvo posluje kao npr. „XY j.d.o.o. za trgovinu i usluge“, odnosno „XY j.d.o.o.“. U Zakonu o trgovačkim društvima se za te nazive koristi termin „tvrtka“ - za prvi i „skraćena tvrtka“ - za drugi naziv.

Tvrtka ili skraćena tvrtka je ime pod kojim Vaše trgovačko društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu te ga svakako ne biste smjeli izostaviti u poslovnim aktivnostima, a njegova upotreba je ponekad i obvezna.

Tako tvrtku morate svakako istaknuti na poslovnim prostorijama. Imajte na umu da za postavljanje takve ploče na pročelje zgrade može biti potrebna dozvola lokalnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Uz neke druge podatke, tvrtku morate navesti i na poslovnim papirima i internetskim stranicama društva.

Iz navedenog Zakona:

Upotreba tvrtke

Članak 21.

 1. Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkome registru.

 2. Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 3.  Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva.

 4. Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba  kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.

 5. Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:

  1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen.

  2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,

  3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

 6. Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. Na poslovnom papiru gospodarskoga interesnog udruženja mora se navesti i podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje.

 7.  Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.

 8. Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka.