Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Označavanje i ispitivanje proizvoda

Ukoliko proizvodite ili uvozite robu iz trećih država morate osigurati da su ti proizvodi sigurni, a ponekad i ispitani u skladu s važećim propisima.

Datum objave: 08. Ožujak 2021.
Slika

Sigurnost i ispitivanje proizvoda je pokrivena s više „linija“ propisa, koje se mogu grupirati u cjeline.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Prvu grupu čini Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a primjenjuje se na samo određene kategorije proizvoda (detaljnije objašnjenje: https://akreditacija.hr/ocjena-sukladnosti-u-eu/) i kod tih proizvoda se traži ispitivanje/izjava o sukladnosti i označavanje proizvoda „CE“ oznakom.

„Industrijski proizvodi koji su obuhvaćeni Direktivama Novoga i Općega pristupa su: niskonaponski električni uređaji, radijska i telekomunikacijska oprema, strojevi, dizala, tlačna oprema, jednostavne tlačne posude, plinski uređaji, oprema za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, osobna zaštitna oprema, građevni proizvodi, eksplozivi za civilnu uporabu, žičare, rekreacijska plovila, mjerni instrumenti, neautomatske vage, medicinski uređaji, in-vitro medicinski uređaji, implantibilni medicinski uređaji, igračke, energetska učinkovitost za toplovodne kotlove i elektromagnetska kompatibilnost (EMC). Za te skupine proizvoda postignuta je potpuna harmonizacija tehničkih zahtjeva za stavljanje na tržište među državama članicama Zajednice. Proizvodi koji ispunjavaju bitne zahtjeve zdravlja i sigurnosti propisanih direktivama nose "CE" oznaku sukladnosti."

Za svako od navedenih područja postoji propis koji detaljno uređuje zahtjeve za proizvodnju, ispitivanje, označavanje i stavljanje proizvoda na tržište. Okvirni popis tih kategorija proizvoda dostupan je na stranici Kontaktne točke za proizvode.

Harmonizirano područje (kozmetički proizvodi, igračke, niskonaponska oprema...)

 • zahtjevi ujednačeni u svim državama članicama – poseban propis za pojedinu vrstu proizvoda

 • ispitivanje samo jednom (proizvođač ili prijavljeno tijelo), uzajamno priznavanje

 • tehnička dokumentacija

 • CE oznaka

 • izjava o sukladnosti

 • najšire su obveze proizvođača ili uvoznika iz treće države

Neharmonizirano područje

 • mogući specifični zahtjevi za pojedinu državu

 • uzajamno priznavanje ako proizvod udovoljava zahtjevima matične države

Zakon o predmetima opće uporabe

Zakon o predmetima opće uporabe pokriva materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kozmetičke proizvode i sl.

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

Treći je Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i primjenjuje se na sve proizvode čija sigurnost nije uređena nekim drugim propisom te predstavlja onaj minimum kojeg svakako morate ispuniti. Za takve proizvode nije potrebna izjava o sukladnosti i ne smiju se označavati CE oznakom.

On u svojem čl.5.st.1. od proizvođača traži da na tržište stavljaju samo sigurne proizvode, a to sukladno čl.5.st.2.-4. istog zakona znači:

Članak 5.

 1.  Proizvođač je obvezan stavljati na tržište samo sigurne proizvode.

 2. U smislu stavka 1. ovoga članka proizvod se smatra sigurnim kada je, ako ne postoje posebna pravila Europske zajednice o sigurnosti tog proizvoda, sukladan posebnim propisima koji su u skladu s Ugovorom o Europskoj zajednici, a posebno njegovim člancima 28. i 30. i koji utvrđuju zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje proizvod mora zadovoljavati da bi bio stavljen na tržište.

 3. U smislu stavka 1. ovoga članka, pretpostavlja se da je proizvod siguran s obzirom na rizike i kategorije rizika obuhvaćene odgovarajućim hrvatskim normama kad je sukladan hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme, čiji je popis objavljen u »Narodnim novinama«.

 4. Ako nema pravila, odnosno normi iz stavka 2. i 3. ovoga članka, sukladnost proizvoda s općim sigurnosnim zahtjevima ocjenjuje se na osnovi sljedećih elemenata, kada oni postoje:

  1. hrvatske norme kojima su prihvaćene odgovarajuće europske norme različite od onih navedenih u stavku 3. ovoga članka, 

  2. ostale hrvatske norme,

  3. preporuke Europske komisije koje daju upute za ocjenu sigurnosti proizvoda,

  4. pravila dobre prakse u području sigurnosti proizvoda koja su na snazi u dotičnom sektoru,

  5. trenutačna razina znanosti i tehnike,

  6. razina sigurnosti koju potrošači objektivno očekuju.

 5. Zabranjeno je proizvoditi, uvoziti, izvoziti, oglašavati ili stavljati na tržište proizvode iz članka 4. točke 3. i točke 9. ovoga Zakona.

 6. Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće sigurnosti proizvoda u suradnji s hrvatskim nacionalnim normirnim tijelom objavit će, i po potrebi ažurirati, u »Narodnim novinama«, popis oznaka hrvatskih normi iz stavka 3. ovoga članka.