Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Registar posrednika u prometu nekretnina

Datum objave: 24. Lipanj 2020.
Slika

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, br. 107/07, 144/12, 14/14), Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08).

U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ( u daljnjem tekstu Ministarstvo ) izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Hrvatska gospodarska komora vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Brisanje posrednika u prometu nekretnina iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju posrednika iz Registra.

Registar sadrži sljedeće podatke:

 1. Registarski broj upisa u Registar
 2. Datum upisa
 3. Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
 4. Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail
 5. Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
 6. Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Prilikom promjene dolje navedenih podataka dostavljaju se i preslike:

 • Adresa sjedišta
  • Rješenje Trgovačkog suda o promjeni adrese (trgovačka društva)
  • Obrtnica (obrt)
 • Adresa poslovanja – ugovor o zakupu/najmu/vlasnički list
 • Naziv tvrtke
  • Rješenje Trgovačkog suda o promjeni adrese (trgovačka društva)
  • Obrtnica (obrt)
 • Unos nove poslovnice - ugovor o zakupu/najmu/vlasnički list
 • Promjena prezimena agenta – osobna iskaznica i izvadak iz matice vjenčanih
 • Odjava iz firme – raskid ugovora o radu ili obrazac sa HZMO ili HZZO (prestanak osiguranja)
 • Prijava u firmu – ugovor o radu ili obrazac sa HZMO ili HZZO (početak osiguranja)

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora
Sektor za trgovinu i financijske institucije
Rooseveltov trg 2
e-mail: nekretnine@hgk.hr; ikaurinovic@hgk.hr
tel: 01/4561-707
fax: 01/4561-542

Ažuriranje Registra posrednika u prometu nekretnina

sukladno članku 6. stavku 7. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) posrednici upisani u Registar posrednika dužni su jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti dokumentaciju (u elektronskom obliku - skeniranu) iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina na e-mail adresu: nekretnine@hgk.hr :

 1. potpisanu i pečatiranu Izjavu u kojoj odgovorna osoba posrednika izjavljuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da kod posrednika nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina („skenirani“ original)
 2. obrazac iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - Elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina zajedno sa kopijom ugovora o radu za agenta („skenirani“ original ili preslika)
 3. policu osiguranja - ugovor o osiguranju posrednika s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika i to za svotu osiguranja najmanje od 26544,56 € po po jednome štetnom događaju, odnosno 79633,69 €  za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini (“skenirani” original ili preslika)

Izjava posrednika iz točke 1. i Elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina ne smiju biti stariji od 30 dana od dana dostave istih Hrvatskoj gospodarskoj komori, a polica osiguranja mora biti važeća u trenutku predaje dokumenata.

Godišnja dostava gore navedene dokumentacije od strane posrednika u prometu nekretnina Hrvatskoj gospodarskoj komori veže se uz određeni vremenski period u godini (1.-31.12 tekuće godine).

Po dostavi traženih dokumenata navedenih po točkama od rednog broja 1. do 3., ažurira se Registar posrednika koji vodi HGK te se temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva brišu svi posrednici koji više ne ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina iz Registra, a sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Registra.

Registar je javan.

Posrednici iz EU koji djelatnost posredovanja obavljaju na teritoriju država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a u Republici Hrvatskoj djelatnost posredovanja u prometu nekretnina žele obavljati privremeno ili povremeno dužni su elektroničkim putem dostaviti prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina Jedinstvenoj kontaktnoj točki koja je uspostavljena pri HGK (više informacija na: http://psc.hr/posredovanje-u-prometu-nekretnina/).